Mavi Boncuk
Akademi

?zel Mavi Boncuk Akademi
" Her ?ocuk, parmak izi kadar ?zeldir "
 

Anaokulu izmir 1 Anaokulu izmir 2 Anaokulu izmir 3 Anaokulu izmir 4 Anaokulu izmir 5 Anaokulu izmir 6 Anaokulu izmir 7
twa h.turk

Ho�geldiniz !

De�erli e�itimcimiz Kevser Ziyano�lu ile ilkokula haz�rl�k derslerimiz ba�lam��t�r

�zmir Bornova'da bulunan T.C Milli E�itim Bakanl��� �zel Mavi Boncuk Akademi Kre� ve G�nd�z Bak�m Evi'ne Ho�geldiniz.
Birbirinden de�erli gelecek nesiller yeti�tiren sevgili anne babalar�n �zenerek b�y�tt���, bak�mlar�nda hi� bir fedakarl��� eksik etmedi�i yavrular�n� emanet alman�n bilinci ve sorumlulu�u �al���yoruz. Bu �ocuklar�n omuzlar�nda y�kselecek olan �lkemize yapacaklar� katk�larda pay�m�z olabilmesi ad�na e�itimin en �nemli a�amas� oldu�una inand���m�z ana s�n�f� kademesinde g�rev yapman�n onuru i�erisindeyiz. E�itim, sa�l�k, beslenme ve ula��m gibi temel bile�enlerden olu�an �al��ma saham�z� her ge�en g�n daha da geli�tirerek t�pk� �ocuklar�m�z gibi bizlerde kendimizi geli�tiriyoruz.
Her �ocu�un i�inde ta��d��� cevherin fark�nday�z. Yapt���m� etkinliklerde g�zlerindeki heyecan� en az onlar kadar bizlerde ya��yoruz. ��imizde �ocuk sevgisinden olacak her afacanl�klar� bizlerde tebess�me neden oluyor. E�itimli ve gen� kadromuz tecr�beli y�neticilerimiz ve �zenle se�ilmi� hizmet kadromuz ile kendimizi g��l� ve haz�r hissediyoruz.

G�n�n Karesi

�N KAYIT FORMU

Aile Bilgileri


 

�ocuk Bilgileri 

Servis

Kendi ara?lar?m?zla hostes e?li?inde g?venli ta??ma

Beslenme

Diyetisten kontrol?nde haz?rlanan beslenme listesi

E?itim

Tecr?beli ??retmen kadrosu, zengin materyaller

Aktivite

Sanat, Spor, M?zik, E?lence ve K?lt?rel Aktiviteler

T?rk Web Ajans

?zmir Mavi Boncuk Akademi